Kushvinder Sandhu

Kushvinder Sandhu

Waihi / Hauraki Plains

Licensed Salesperson (REAA 2008)